Smrt

Comments on this page:
Comment posted by ferda( nadyna.sseznam.cz ), 06/02/2009 at 8:11pm (UTC):
není mi málo ani moc..støední vìk..je to pár dnù,kdy jsem se dozvìdìl konec své pouti..tìším se a souèasnì smutním..své jsem snad splnil,co jsem se mìl nauèit,nauèil..zarmoutím jednu,mì,drahou osobu..a nesplním to co bych rád..nedovedu naše dítì do 1.tøídy..nestìžuju si..tìším se..na první krùèky,plenky,nemoce,šastný smích ba øehot a štìstí v oèích té,která mi toho dala na konci bytí tolik,tolik moc..ještì je brzo se louèit,ještì ne..ale už dnes jí chci podìkovat za štìstí a lásku,kterou mi dala,dává a ještì bude tìch pár obìhù Zemì dávat.Ferda

Comment posted by Kar( ), 02/28/2009 at 12:38am (UTC):
Myslím, že by se lidé nemìli dìsit pøedstavou ohyzdné smrtky. Nic takového není. Okamžik smrti je nesmírnì majestátní a ohromující. Kdo provázel blízkou bytost pøi její pøirozené cestì na druhý bøeh, ten porozumí. Smrt je laskavá a je jen iluzí.

Comment posted by:01/09/2009 at 2:03pm (UTC)
lolopa
lolopa
Offline

Podle mì je to úplnì dobøe øeèeno

Comment posted by seth( seth62seznam.cz ), 01/08/2009 at 8:40pm (UTC):
Majestát smrti je nádherná bytost. Tak nádherná, že její pøítomnost bere èlovìku dech ... kdybychom mohli vnímat její objetí vìdom, nechtìli bychom žít, chtìli bychom jen umírat. Vezme nás za ruku a bolí to ... tím víc, èím lpíme na životì.Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your Message:

ČarodějkaMonika je
 
Advertisement
 
Shutboard
 
Magický eshop
 
Pro návštěvu magického ESHOPU klikněte ZDE
Anketa
 
Spřátelené weby..
  

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=